KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L2016.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej w skrócie "RODO"), niniejszym informujemy Państwa, że Administratorem Państwa Danych Osobowych  jest BIZNES24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (71-637 Szczecin) przy ul. T. Firlika 31/LB-1, NIP 9552536217, KRS 0000821920, REGON 385201295.

 

Jednocześnie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej w celu świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), polegającej na przesyłaniu newslettera przez Administratora – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


Przetwarzane przez Administratora Państwa dane osobowe to adres e-mail.

 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (co nastąpi także w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu przez Administratora newslettera).

 

Ponadto informujemy, że przysługuje Państwo prawo: dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), do sprostowania danych (art. 16 RODO) i usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) jeżeli nie zachodzą nadal okoliczności o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), bycia powiadomionym przez ADO o sprostowaniu, usunięciu lub o ograniczeniu przetwarzania danych (art. 19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO), jeżeli uważają Państwo, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, mają Państwo możliwość złożenia w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO), które przetwarzam na podstawie Państwa zgody, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przez nas danych są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem. 

 

Podanie przez Państwa danych jest zgodne z prawem, w tym przypadku z art. 6 ust. 1 lit. a-f ww. RODO i dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych będzie podstawą do odmowy świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu przez Administratora newslettera.